Regulamin

§ 1 Podstawowe pojęcia zawarte w regulaminie

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:

 1. Regulaminie, należy przez to rozumieć tenże dokument.
 2. Serwisie, należy przez to rozumieć stronę internetową upCPM.pl.
 3. Użytkowniku, należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną odwiedzająca Serwis.
 4. Wydawcy, należy przez to rozumieć zarejestrowane w Serwisie konto Użytkownika.
 5. Stronie, należy przez to rozumieć dodaną do systemu witrynę internetową Wydawcy.
 6. Jednostce Reklamowej, należy przez to rozumieć banner umieszczony na stronie Wydawcy. Banner dostępny jest w trzech wymiarach (w pikselach) :  300x250, 750x100, 160x600.
 7. Odsłonach, należy przez to rozumieć unikalne wyświetlenia Jednostek Reklamowych na stronach Wydawców. Wyświetlenie dla danego adresu IP zliczane jest raz na 24 godziny.
 8. Programie Partnerskim, należy przez to rozumieć działający w ramach serwisu system poleconych.
 9. Sztucznym Ruchu, należy przez to rozumieć określenie obejmujące nieprawidłowe Odsłony, których nie zaakceptował Serwis (np. systemu „auto-surf”, „paid to click”, „paid to read”, itd.)
 10. Ruchu, należy przez to rozumieć określenie obejmujące prawidłowe, zaakceptowane przez Serwis Odsłony.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Serwisem, a Wydawcą. Serwis udostępnia reklamy, które Wydawca prezentuje na dodanych Stronach. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy Serwisem, a Wydawcą.
 2. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest akceptacja postanowień Regulaminu. Rejestracja oraz prowadzenie konta w serwisie są bezpłatne.
 3. W przypadku decyzji o zamknięciu Serwisu wszystkie należności finansowe Wydawców zostaną wypłacone z minimum wypłaty obniżonym do 10zł. Wypłaty po zamknięciu Serwisu zostaną zrealizowane do 30 dni roboczych od czasu zlecenia wypłaty. Wydawcy mają 30 dni na zlecenie wypłaty od momentu ogłoszenia decyzji o zamknięciu Serwisu. Od momentu ogłoszenia decyzji wszelkie formy aktywności zarobkwej za pośrednictwem Serwisu zostaną zablokowane.
 4. Dany Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno zarejestrowane konto w Serwisie. Konto nie może być odsprzedawane bądź przekazywane osobom trzecim.
 5. Rejestracja w Serwisie jest zawarciem umowy na wynajem powierzchni reklamowej na dodanych przez Wydawcę Stronach.

§ 3 Serwis upCPM.pl

 1. Serwis udostępni online Wydawcy, przez panel WWW, statystyki dotyczące Odsłon, będące podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Wydawcy.
 2. Serwis zobowiązany jest do dokonywania rozliczeń z Wydawcami oraz do monitorowania Ruchu.
 3. Administracja Serwisu może w dowolnym terminie zamknąć Serwis bądź zmienić obowiązujące Wydawców warunki. O wszystkich zmianach dokonywanych w regulaminie Serwis będzie informował na witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.upcpm.pl.
 4. Administracja Serwisu może w dowolnym terminie, bez podania przyczyny, zakończyć współpracę z danym Wydawcą.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do niewypłacenia wynagrodzenia oraz dezaktywacji konta Wydawcy w przypadku naruszenia przez Wydawcę Regulaminu.
 7. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikłe wskutek jego użytkowania. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osobę trzecią mającą dostęp do konta Wydawcy.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania decyzji o akceptacji lub nieakceptacji danej Strony.
 9. Wszelkie spory, których stroną będzie właściciel Serwisu, będą rozpatrywane przez Sądy Polskie z siedzibą właściwą dla miejsca zamieszkania właściciela.

§ 4 Wydawca

 1. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich Stron ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami oraz regulacjami prawnymi.
 2. Wydawca zobowiązuje się podać wymagane dane indentyfikacyjne oraz oświadcza, że wszystkie dane Wydawcy oraz adresy posiadanych Stron są prawdziwe, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie utworów oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie udzieliła zgody na ich publikację, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenie tej zgody.
 4. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania Sztucznego Ruchu na dodanej Stronie.
 5. Jednostka Reklamowa nie może znajdować się na Stronach bez zawartości bądź bez wartościowej treści.
 6. Jednostka Reklamowa nie może być wyświetlana w ramkach.
 7. Jednostka Reklamowa nie może być wyświetlana na zagranicznych witrynach.
 8. Jednostka Reklamowa nie może być wyświetlana rotacyjnie.
 9. Jednostka Reklamowa musi znajdować się na każdej podstronie serwisu Wydawcy.
 10. Kod Jednostki Reklamowej wygenerowany przez upCPM.pl musi zostać wklejony bezpośrednio na Stronę bez żadnych modyfikacji. Po dodaniu kodu na Stronie, Jednostka Reklamowa musi być w pełni widoczna.
 11. Zabronione jest umieszczanie kodu Jednostki Reklamowej na witrynach innych niż dodana w Serwisie. Każdy Wydawca musi wiedzieć gdzie znajduje się Jednostka Reklamowa i w razie konieczności i weryfikacji musi ją wskazać.
 12. Zabronione jest ręczne, powtarzające się klikanie w reklamy oraz próby zachęcania do kliknięcia lub używania programów symulujących kliknięcia. Zabronione są również wszelkie inne metody stosowane w celu zwiększenia liczby kliknięć w Jednostkę Reklamową.
 13. Wydawca może promować Serwis w ramach Programu Partnerskiego. Robi to przy pomocy unikalnego linku partnerskiego.
 14. Każdy Wydawca otrzymuje dostęp do statystyk.
 15. Wydawca może w dowolnym terminie z podaniem bądź bez podania przyczyny zakończyć wyświetlanie Jednostki Reklamowej.

§ 5 Obowiązujące stawki oraz warunki rozliczeń

 1. Warunki wynagrodzenia ustala Serwis i nie podlegają one negocjacji z Wydawcą.
 2. Rozliczenie odbywa się na podstawie wygenerowanych przez Wydawcę Odsłon.
 3. Do każdej Strony, po akceptacji, przypisywana jest obowiązująca, indywidualna stawka za 1000 Odsłon. Stawka musi zawierać się w przedziale od 0,20zł do 0,50zł (za każde 1000 Odsłon).
 4. Stawka zostaje wyznaczona na podstawie umiejscowienia Jednostki Reklamowej oraz szeroko rozumianej jakości Strony.
 5. Serwis może w dowolnym terminie zmienić przypisaną do danej Strony stawkę.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania decyzji o wysokości stawki dla danej Strony.
 7. Wydawca może w dowolnym terminie zlecić ponowną wycenę dla danej Strony.
 8. Wydawca otrzymuje bonus w postaci 10% zysków od każdego Wydawcy zarejestrowanemu z polecenia na pierwszym poziomie oraz 2% zysków od każdego Wydawcy zarejestrowanym na poziomie drugim.
 9. Obowiązująca minimalna kwota wypłaty to 40,00zł.
 10. Po zleceniu wypłaty środki są odejmowane ze stanu konta w Serwisie i oczekują na wypłatę. Wypłaty realizowane są w terminie do 22 dni roboczych od dokonania zlecenia.
 11. Podczas wypłaty środki pieniężne są pomniejszane o wysokość opłaty bankowej jeśli taka wystąpi.
 12. Podczas wypłaty środki pieniężne są pomniejszane o wysokość kwoty wygenerowanej za pośrednictwem zablokowanych kont wydawców zarejestrowanych z polecenia zlecającego wypłatę.

 

§ 5 Polityka Prywatności

 1. Wszelkie podane przez Wydawcę dane nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim.
 2. Jakiekolwiek wprowadzane w Regulaminie zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych Wydawcy.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zaakceptowały Regulamin.